Nowa kolekcja. Zapraszamy!

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.loomberry.pl


Spis treści    Postanowienia ogólne 3

    Definicje 3

    Korzystanie z serwisu 4

    Usługi Elektroniczne w sklepie internetowym 5

    Warunki zawierania umowy sprzedaży 6

    Płatności za produkt 6

    Dostawa produktu 7

    Reklamacje towaru 7

    Pozasądowe sposoby rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur 8

    Zwrot i wymiana towaru 9

    Postanowienia dotyczące przedsiębiorców 10

    Zmiana regulaminu 10

    Postanowienia końcowe 10
Postanowienia ogólne


Niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego www.loomberry.pl (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu, określa dostępne w Serwisie Usługi, definiuje prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy.

Właścicielem Serwisu www.loomberry.pl jest MAGDALENA OGIŃSKA; prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG; NIP: 7393674442; REGON: 382038305 z siedzibą w Olsztynie ul. Henryka Sucharskiego 6 lok. 28, 10-693 Olsztyn

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt 10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania i usunięcia.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i świadczonych w nim Usług Użytkownicy powinni zapoznać się z treścią Regulaminu.

Regulamin udostępniany jest w serwisie www.loomberry.pl nieodpłatnie, w sposób dostępny dla wszystkich Użytkowników, umożliwiający pobranie, utrwalenie i wydrukowanie jego treści na własny użytek.


Definicje


Administrator, Usługodawca - podmiot prowadzący Serwis i zarządzający nim, którym jest SOMETHING PERFECT URSZULA PAPROTA, szczegółowe dane w pkt I ppkt 2 Regulaminu.

Cookies - informacje zapisywane w postaci miniaturowych plików tekstowych na komputerze Użytkownika przez serwer obsługujący Serwis. Pliki cookies odczytywane są przy każdorazowym połączeniu się komputera Użytkownika z serwerem Serwisu i stosowane są w celu jak najlepszego dostosowywania treści Serwisu i Usług do zapotrzebowania i zainteresowań Użytkowników i zbierania danych statystycznych na temat korzystania z Serwisu i Usług.

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być odrębna indywidualna Umowa sprzedaży.

Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Newsletter - Usługa Elektroniczna polegająca na okresowym wysyłaniu przez Administratora zapisanym na nią Użytkownikom listów elektronicznych na wskazany w procesie zapisu adres e-mail.

Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą bądź wytworzona na indywidualne zamówienie Klienta.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sklep internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.loomberry.pl

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub w przypadku sprzedaży produktu na indywidualne zamówienie w oparciu o dodatkowe ustalenia i umowę.

Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
Korzystanie z serwisu


Prawa i obowiązki Użytkownika:


Użytkownik ma prawo nieodpłatnego korzystania z materiałów i Usług Elektronicznych zamieszczonych w Serwisie, zgodnie z wytycznymi niniejszego Regulaminu i Regulaminów Usług Szczegółowych;

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny, zwrócić się do Administratora z rezygnacją z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie;

niedozwolone jest korzystanie z Serwisu i dostępnych w nich Usług w sposób i do celów niezgodnych z prawem, niniejszym Regulaminem oraz Regulaminami Szczegółowymi Usług;

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrażać bezpieczeństwu teleinformatycznemu serwisu i integralności sieci;

Zabronione jest wykorzystywanie Danych Osobowych innych Użytkowników do celów niezgodnych z Regulaminem, niezależnie od drogi pozyskania tych danych.Prawa i obowiązki Administratora serwisu:

Administrator ma prawo do edytowania i usuwania materiałów umieszczonych w Serwisie;

Administrator ma prawo do usunięcia Konta Klienta Użytkownika Zarejestrowanego lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu i innych Usług Elektronicznych w przypadku, gdy:


w sposób rażący narusza on dobra osobiste, szczególnie innych Użytkowników;

używa on fałszywych Danych Osobowych i/lub narusza w ten sposób prawa osób trzecich;

używa funkcjonalności Serwisu i Usług w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, łamiąc obowiązujące przepisy prawa, normy społeczne czy też narażając Administratora na straty materialne;

narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
Usługi elektroniczne w sklepie internetowym


W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę:


pierwszy polega na wypełnieniu Formularza Rejestracji;

drugi oznacza formalne założenie konta, poprzez zaznaczenie pola "Załóż konto". W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.


    Założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym do skutecznego wypełnienia Formularza Zamówienia i złożenia Zamówienia.

    Usługa Elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy.

    Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:


    pierwszy - wypełnienie Formularza Zamówienia;

    drugi - zatwierdzenie zamówienia po wypełnieniu Formularza Zamówienia, do momentu zatwierdzenia zamówienia istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.


Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę;

Newsletter - korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę:


podaniu w zakładce "Newsletter" widocznej na stronie Sklepu Internetowego imienia i adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera;

kliknięciu pola "Wyślij";

potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.


Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez kliknięcie w stosowny link rezygnacji zawarty w danej wiadomości Newslettera lub poprzez zawiadomienie Usługodawcy w inny sposób.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Tryb postępowania reklamacyjnego:


Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z uwzględnieniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt 8 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: ;


pisemnie na adres: ul. Henryka Sucharskiego 6 lok. 28, 10-693 Olsztyn;

telefonicznie pod numerem telefonu: +48 698 643 439

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@loomberry.pl


Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:


informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

żądania Usługobiorcy;

danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


Ustosunkowanie się do reklamacji, o której mowa w pkt 10 przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
Warunki zawierania umowy sprzedaży

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.loomberry.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma zostać wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail;

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. W razie braku wyboru, Sprzedający decyduje o tym, czy transakcja zostanie potwierdzona paragonem albo fakturą VAT.

W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b Regulaminu. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.Płatności za produkt


Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:


Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Bank: Mbank, nr rachunku sprzedawcy: 93 1140 2004 0000 3902 7830 5507

Płatność za pomocą płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Paynow.pl
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu  Paynow.pl oraz regulaminem operatora jak też banku Klienta.


Termin płatności:
w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem bezpośrednio na konto Sprzedawcy Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.Dostawa produktu


Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce "Koszty dostawy" oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:


  • przesyłka pocztowa,
  • przesyłka kurierska,
  • przesyłka do paczkomatu


Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi około 7 dni roboczych. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:


W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
Reklamacja towaru


Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

Reklamacje związane z Umową Sprzedaży z powodu wad fizycznych lub prawnych Towaru (rękojmia) Kupujący może składać:


pisemnie na adres: MAGDALENA OGIŃSKA ul. Henryka Sucharskiego 6 lok. 28, 10-693 Olsztyn;

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@loomberry.pl


Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459)

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Usługobiorcy w powyższym terminie oznacza, że Usługobiorca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Usługodawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Usługodawcy, Klient zostanie poproszony przez Usługodawcę o dostarczenie Towaru na koszt Usługodawcy na adres MAGDALENA OGIŃSKA ul. Henryka Sucharskiego 6 lok. 28, 10-693 Olsztyn. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Usługodawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniesionej reklamacji Usługodawca nie wyraża zgody na rozstrzygnięcie powstałego sporu na zasadach i w sposób określony w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Ewentualne roszczenia Klienta mogą być dochodzone na zasadach ogólnych.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur


Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:


http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz  pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Zwrot i wymiana towaru

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość bądź osoba o której mowa w art. 38a, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty wydania towaru. Oświadczenie można złożyć wysyłając mail na adres sklep@loomberry.pl lub drogą pocztową na adres: MAGDALENA OGIŃSKA ul. Henryka Sucharskiego 6 lok. 28, 10-693 Olsztyn. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta bądź Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na wskazany adres MAGDALENA OGIŃSKA ul. Henryka Sucharskiego 6 lok. 28, 10-693 Olsztyn. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego zał. 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony towar posiada uszkodzenia mechaniczne lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827).

Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu w przypadkach opisanych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w szczególności w przypadku gdy zamawiany towar jest rzeczą nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, formularzem zwrotu lub wymiany pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: MAGDALENA OGIŃSKA ul. Henryka Sucharskiego 6 lok. 28, 10-693 Olsztyn, z dopiskiem „Zwrot” lub „Wymiana”.

Zwrotu lub wymiany może dokonać tylko zamawiający.

Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem oraz nie odbiera wysłanych do Paczkomatów.

W przypadku wymiany towaru, uiszczona cena zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego towaru, ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę.

Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od towaru zwracanego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, na który była realizowana płatność do pierwotnego zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać „Wyrównanie do zamówienia z dnia …….”. W przypadku gdy rachunek bankowy MAGDALENA OGIŃSKA ul. Henryka Sucharskiego 6 lok. 28, 10-693 Olsztyn nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia na wymianę, zamówienie zostanie anulowane a wartość za przysłany produkt zostanie zwrócona na konto bankowe Klienta.


Postanowienia dotyczące przedsiębiorców


Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami oraz osób wskazanych w art. 38a Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

W wypadku Klientów niebędących konsumentami Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

Z chwilą wydania przez Usługodawcę Towaru przewoźnikowi, przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Usługodawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi, a także za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W razie przesłania Towaru do Klienta niebędącego konsumentem za pośrednictwem przewoźnika, Klient ten obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

W oparciu o dyspozycje art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru wobec Klienta niebędącego konsumentem, zostaje wyłączona.

Wszelkie spory powstałe na gruncie Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


Zmiana regulaminu


Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Sklepu Internetowego.

Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu Internetowego, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Treść niniejszego regulaminu wchodzi w życie z dniem 01.07.2021


Postanowienia końcowe


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Porównaj (0 Produkty) Kontakt z nami
  • Twój koszyk

    Brak produktów w koszyku